Formueret tjekliste

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning

Tjek på konkurs

 • Hvem har indgivet begæring om konkurs/betalingsstandsning?
  • Er vedkommende berettiget hertil? KL §§ 17-20. s. 33ff
 • Styr på fristdagen.
  • KL § 1. Fristdagen er anmeldelsesdagen. Ved flere grundlag (fx. betalingsstandsning og konkurs), vælges den tidligste, jf. KL § 1, stk. 1, nr. 3, sidste led. Samt genoplivning i § 1, stk. 2.
  • Fristdagen har betydning for omstødelse.
 • Er der tale om en vedvarende kontrakt, skal det overvejes om:
  • Der bør ske konkursregulering af særligt lange opsigelsesfrister (f.eks. f.s.v.a. ansatte)
 •  Er der sket en begunstigelse?
  • Kan det begunstigede objekt inddrages i konkursen (er der f.eks. tale om en livsforsikringspolice eller lignende, som ikke kan inddrages under konkurs)
  • Er der dækning til de efterstillede krav (i så fald kan der ikke omstødes, jf. s. 87 i KR)
  • Har den pågældende en sikkerhedsret som er uomstødelig, f.eks. en panteret eller et ejendomsforbehold? (I så fald kan der ikke ske omstødelse, idet der ikke er sket en begunstigelse)
   • Omstødelse kan dog ske efter KL § 74 såfremt der er tale om kaution eller pant stillet af 3. Mand, jf. s. 135.
 • Fordelingsrækkefølge
  • Kapitel 5.

 

Tjek på selskabsret

 • Har en person i selskabet (måske) foretaget en uberettiget disposition:
  • Er dispositionen omfattet af tegningsreglerne?
   • Hvis ikke: Har personen da en fuldmagt (husk også stillings- og adfærdsfuldmagt) til at indgå den pågældende aftale
 • Er det positivt oplyst hvilken selskabsform der er tale om?
  • Hvis ikke: Nævn at interessentskabet er residualformen.

 

Tjek på tinglysning

 • Er der tale om en ret (som modsvares af en pligt?)
  • Vær opmærksom på testamenter, fuldmagter og tredjemandsløfter, som alle i hovedreglen er genkaldelige, og derfor ikke kan tinglyses.
 • Opfylder dokumentet kravene til tinglysning?
  • TL § 10. Fastslå, stifte, forandre eller ophæve en ret m.m. Endelig fastsat. Vedrører hele ejendommen.
 • Tinglyses der flere dokumenter samme dag?
  • Vær opmærksom på hvis dokumenter er betinget af anmærkningsfri lysning, idet dokumenter som lyses samme dag (sideordnet) som udgangspunkt får en retsanmærkning. Se herom s. 22 i tinglysningsbogen.

 

Tjek på kaution

 • Beregning af proportionel fordeling:

Øvrigt

 • Er der handlet culpøst?
  • Er der tale om et skærpet professionsansvar (nævn evt. det i retspraksis udviklede skærpede produktansvar i form af culpa)
  • Årsagssammenhæng og adækvans