Tinglysning

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning


Der gøres opmærksom på at indholdet her er baseret på tinglysningreglerne gældende indtil 1. januar 2008.


Fremgangsmåden ved tingslysning

Grundlaget for tinglysning

 • Generelt
  • TL §§ 9, 10 og 12
  • Kravet til dokumentet
   • Privatretlige dokumenter
    • Skal gå ud på at stifte/forandre en ret.
    • Ingen materiel prøvelse
    • dog TL § 8, stk. 2 "Mistanke om ugyldighed"
   • Offentligretlige dokumenter
    • HR: Ikke endelige afgørelse påkrævet
    • U: Mortifikation, MortL § 8
     • Dom får først virknin, når endelig.
    • U: Udsættelse af den fase ejendom
     • RPL § 600
     • Ved købers misligholdelse af en betinget overdragelse.
   • Generelle krav
    • Ulovlige bestemmelser afvises.
     • Delvis afvises
     • Præveptive bestemmelser
    • Indholdet skal være endelig fastsat
     • TL § 10, stk. 3.
     • Der skal kunne rejses et retskrav på baggrund af dokumentet.
     • Ex: Ubestemt salgsprovenu
      • s. 60
     • Ex: Ejerpb
      • U 1990.21 H
      • HR: ikke forhøjelse af hovedstol pga. af fiktiv renteangivelse
      • U: Klar aftale herom "fastsat".
    • Underskrift
     • af den der forpligtes.
   • Tingbogslegitimation
    • s. 61
    • Er han legitimeret i følge tingbogen?
     • TL § 10, stk. 1 og § 12, stk. 1
     • Også dagbogen, jf. TL § 25
    • formel legitimation og ikke materiel berettiget
     • tinglysningsdommeren skal ikke undersøge udstederens beføjelse
    • TL § 10. fremstår som beføjet.
    • Legitimeret til at råde over retten.
     • Brugsretten, vejret osv.
     • TL § 12, stk. 1 = fejl.. det er ikke råden over ejendommen.
    • Undtagelse ved transport af pantebrev
     • kan, men skal ikke lyses, jf. TL § 2.
     • i stedet beføjet "ifølge transport af pb, jf. TL § 10, stk. 1.
     • transport af pantebreve, jf. GBL § 13

Tinglysningsdommerens reaktionsmuligheder

 • Dommerens prøvelse omfatter
        + Dok. opfylder TL's krav
        + Dok. strider mod andre love.
 • Afvisning
        + Helt eller delvist
        + TL § 15, stk. 2 og § 14, stk. 2.
        + TL § 15
           # Afvises!
           # Hvis ikke kan lyses efter sin natur
           # Retskreds?
           # Åbentbart overslødig
           # Ikke berettiget til at råde
              * Den formelle legitimation, jf. TL § 10, stk. 1
           # Ved betinget adkomst, skal betingelsen anføres
        + TL § 14
           # Mangler ved selve dokumentet
 • Lysning med frist
        + s. 67
        + TL § 15, stk. 3
        + Analogi ?
           # Loven foreskriver afvisning?
              * => afvisning
           # ellers begrænset analogi
 • Lysning med retsanmærkning
        + s. 68
        + Hvis prioritetstilling angives på modstridende måde.
        + Eller ikke angives.
        + Panteretligt spørgsmål

Tvivl om grundlaget fo tinglysning

 • Tvivl om legitimation
        + Afvisning
 • Tvivl om indholdet er lovligt
        + s. 70
        + Lyses trods tvivlen.
        + En ret, der strider mod loven, bliver ikke lovlig ved lysning.
        + Kan ikke erhverve erstatningskrav mod statskassen.
        + Erstatningskrav, hvis afvist pga. ulovlig, men viser sig ikke at være ulovligt.
 • Tvivl om overflødigt
        + s. 70
        + Lyses trods tvivl.
     o Strider mod utinglyst dokument
        + s. 71
        + UP: Ikke afvise, men tinglyse.
        + U: Med frist
        + U: Positivt ved at dokumentet ikke afføder tilsigtede ret. => afvise.
        + Ikke tinglysningsdommers opgave at afgøre god tro.
     o Mistanke om ugyldighed
        + s. 71
        + Lyses trods mistanke.
        + Evt. med frist, jf. TL § 8, stk. 2.

Ekspeditionen

     o s. 72

Rettelse af tingbogen

     o s. 76
     o TL § 34
     o TL § 20
     o § 34 anvendes ved overlap.

Retsmidler mod tinglysningsafgørelser

     o s. 79
     o TL § 36
     o Kærefrist 2 uger


Betinget overdragelse af fast ejendom

Betingede og ugyldige rettigheder

Betingede rettigheder må selvfølgelig kunne tinglyses for at sikre sin ret.

Man skal dog være opmærksom på om der er stiftet en ret. Her kan man se på hvorvidt løftegiver er bundet ved sit løfte. Fx. overdragelse af umyndigs ejendom, betinget af godkendelse, men bliver myndig inden godkendelsen.

Der gælder et almindeligt princip: "A's kreditorer må kunne tilegne sig et aktiv, som tredjemandsret ikke afskærer A fra selv at disponere over."

Hvordan lyses en betinget ejendomsret?

Skøde, jf. TL § 6
Ethvert dokument der overdrager ejendomsretten til fast ejendom, eller en del heraf, betinget eller ubetinget.

Lysning finder sted ved indførelse i tingbogens adkomstrubrik eller dens byrderubrik. Se TL § 10, stk. 5.

Om lyst som byrde eller adkomst er uden betydning for retsvirkningerne.

Retsstillingen K <-> S, mens betingelsen "svæver"

Faktisk råden over ejendommen
Afhænger af aftalen. Køber har typisk adgang til faktisk råden som ubetinget ejer, såfremt besiddelsen er gået over. Grænsen for råden skal søges i panteretlige regler om vanrøgt.

Retlig råden over ejendommen
Både køber og sælger kan råde over den betingede ret, der tilkommer ham. Dette indebærer også overdragelse o.l..

Sælgers standsningsret

Det antages at sælger har adgang til standsningsret svarende til standsningsretten for løsøre.

Sælgers hæveadgang, antages at ophøre ved underskrivelse og overgivelse af ubetinget skøde til køber.

Kan sælger påberåbe sig ugyldighed, bliver situationen aftaleerhverver afleder sin ret fra køber, at afgøre efter TL § 27.

Retsstillingen K <-> S, når betingelse opfyldt

Når betingelsen opfyldes, bliver købers ret ubetinget, uden at der kræves yderligere fra sælgers side.

Retsstillingen K <-> S, når betingelsen ikke bliver opfyldt

Kan sælger genindsættes i besiddelse af ejendommen

UP:
Sælger, der berettiget har hævet, kan kræve sig indsat i besiddelsen af ejendommen. Umiddelbar fogedforrentning.

Køber har krav mod sælger
Fogedretten må i så tilfælde være tilbageholdende med at fremme fogedforretningen. Dog skal der tages væsentlig hensyn til sælger risiko for tab.

Kan betinget skøde aflyses?

Følgende dokumenter kan tjene til aflysning:

 • En dom over købere, der fastslår ophævelse.
 • Udskrift af fogedprotokollen, hvorefter køber er udsat af ejendommen, pga. misligholdelse.
 • Erklæring fra køber.

Retsstillingen i forhold til 3.mand

 • s. 90


Besvarelse af Hans Willumsens spørgsmål!

Lærebog i tinglysning, 3. udg.

 1. Giv en kort karakteristik af de konfliktyper, tinglysningsreglerne tilsigter at regulere.
  1. Svar...
 2. Hvad ligger der i begreberne "tinglig beskyttelse", "retsbeskyttelse", "omsætningsbeskyttelse" og "kreditorbeskyttelse"?
  1. Tinglig beskyttelse ...
  2. Retsbeskyttelse ...
  3. Omsætningsbeskyttelse ...
  4. Kreditorbeskyttelse ...


Kilder

 • Hans Willumsen, Lærebog i tinglysning, 3. udgave.

Links