International privatret

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning

Kvalifikation

Kontraktstatutten - lex causae/lex contractus

FE, s. 389

Anvendelse - KKF art. 1

FE, s. 391

 • Obligationsretligt forhold.
 • ÷krav om territorial tilknytning til EU.
 • Kan anvendes nationalt, f.eks. Grønland - DK
 • Universel - FE, s. 392

Lovvalg

FE, s. 392

Hovedregel: Aftalefrihed - KKF art. 3

 • Skal fremgå udtrykkeligt eller med rimelig sikkerhed, eller i øvrigt af omstændigheder (stiltiende). (2. pkt)
 • Hel / delvis - dépeçage, jf. KKF art. 3, stk. 1, 3. pkt.
 • ÷fastfryse en lov, f.eks. Dansk ret anno 2008.
  • "Frosne" bestemmelser indføjes som kontraktsbestemmelser - NB! Nugældende præceptiv lovgivning kan ikke fraviges.
 • Kan bestemmes/ændres efter aftaleindgåelse, jf. KKF art. 3, stk. 2.
  • Kan ikke fratage gyldighed - indgåelsesform udfra oprindelig lov.
  • Kan ikke forringe tredjemands rettigheder.
 • Rent national aftale (alle relevante omstændigheder peger på dét samme land)
  • Præceptive (ufravigelige) regler kan ikke tilsidesættes! KKF art. 3, stk. 3.
  • Fremmed ret inddrages for de deklaratoriske regler, som havde der været kontraktsbestemmelser.

Ingen aftale: Nærmeste tilknytning - KKF art. 4

FE, s. 393

 • UP: Princippet om nærmeste tilknytning ≈ individualiserede metode. KKF art. 4, stk. 1.
  • Opdeling eller dépeçage - kun undtagelsesvist. Hvis en del af aftalen har særlig tilknytning til et andet land.
  • Vurdering af tyngdepunkt i aftalen. Momenter:
   • Indgåelsessted, betaling, opfyldelsesstedet osv.
 • Generel formodning - KKF art. 4, stk. 2  <-- det egentlige udgangspunkt
  • Realdebitors domicillov - dvs. loven i det land hvor realdebitor har bopæl. FE, s. 393-394.
   • Realdebitor ≈ typisk sælger.
  • NB! Forbehold for stk. 5.
 • KKF art. 4, stk. 5
  • Realdebitor kan ikke fastsættes, f.eks. bytteaftaler.
  • Af omstændighederne fremgår en nærmere tilknytning til et andet land.
  • => Anvend UP om nærmeste tilknytning.

Forbrugeraftaler: KKF art. 5

FE, s. 395

3 tilfælde med beskyttelse: - KKF art. 5, stk. 2

 1. Tilbuddet (f.eks. reklame) skal være fremsat og aftalen indgået i forbrugerens bopælsland.
 2. Leverandør eller repræsentant har modtaget bestilling i forbrugerens land.
 3. Der er arrangeret rejse til udlandet med henblik på afslutning af købet.

Lovvalget: FE, s. 396

 • I mangel af aftale herom
  • Loven hvor forbrugeren har bopæl. KKF art. 5, stk. 3.
 • Aftale om lovvalg
  • Kan ikke fravige forbrugers beskyttelse efter bopælsloven. KKF art. 5, stk. 2.
 • Formkrav
  • Købsaftalen skal overholde formkrav i forbrugerens bopælslov, jf. KKF art. 9, stk. 5.
  • Ligeledes køb af ejendom. Loven hvor ejendom er beliggende, jf. KKF art. 9, stk. 6.

Diverse

Ved overdragelse

S sælger til K. S opnår derved en fordring mod K. S overdrager fordringen til E.

Situationen behandles i to dele for sig. Forholdet S vs. K, og forholdet S vs. E.

K skal ikke respektere eventuel anden lov pga. E.

Løsørekøb - ILKL

FE, s. 402

ILKL er lex specialis i forhold til KKF. Således Finder KKF anvendelse hvor ILKL ikke gør.

Lovvalg

 • UP: Partsautonomi - aftalefrihed, jf. ILKL § 3, stk. 1.
  • Udtrykkeligt eller utvetydigt fremgå af aftalen, jf. ILKL § 3, stk. 2.
 • Senere lovvalg er tilladt.
 • Ved mangel af aftale
  • HR: Loven hvor sælger har sin bopæl, jf. ILKL § 4, stk. 1.
  • U: Købers lov hvis aftale indgået på købers bopæl/forretningssted, jf. ILKL § 4, stk. 2.

Deliktstatuttet - lex loci delicti

Hovedregel: Lex loci delicti commissi

 • Loven på handlingsstedet.

U: Lex cummunis

 • Parternes fælles sædvanlige opholdssted/forretningssted.
 • Der skal være supplerende tilknytningsmomenter.

U: Lex loci delicti - produktansvar

 • Skadestedets lov.
 • Skal være skadelidtes sædvanlige opholdssted/forretningssted.
 • Markedsføring i landet, skulle med rimelighed kunne forudses af skadevolder.

U: Lex loci delicti - miljøskader

U: Individualiserede metode

 • Helt undtagelsesvist! => kun hvor hovedregel og øvrige undtagelser ikke finder anvendelse.
 • Erstatningsforholdet uden for kontrakt har meget nærmere tilknytning til et andet land.

Tingstatuttet - lex rei sitae

FE, s. 422

Kvalifikation / anvendelse

 • Kontraktstatuttet regulerer forhold inter partes.
 • Tingstatuttet vedrører kun forholdet til tredjemand.
  • Der skal være en gyldig aftale, hvilket afgøres efter kontraktstatuttet.
  • IPR reglerne om tingsretlig beskyttelse er præceptive. => kan ikke på forhånd aftale noget med bindene virkning for tredjemand.

Lovvalg

Kilder

 • Formueretlige emner, 5. udg. kap. 15.