Folketingets ombudsmand

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning


Ved du noget om "ombudsmanden" og hans funktion, så log på og skriv en god forklaring.

Baggrund

TODO
Historisk baggrund

Retsgrundlag

Ombudsmanden er defineret i GRL § 55.

GRL § 55

Ved lov bestemmes, at folketinget vælger en eller to personer, der ikke er medlemmer af folketinget, til at have indseende med statens civile og militære forvaltning.

Der er ved denne grundlovsbestemmelse tale om en løfteparagraf, hvorefter Folketinget forpligtiger sig til at oprette denne Folketingets Ombudsmand.

Uafhængighed

Funktionel uafhængig

Ombudsmanden er uafhængig af Folketinget ved udførelse af sit arbejde, jf. OMBL § 10.

OMBL § 10

Ombudsmanden er i udøvelsen af sit hverv uafhængig af Folketinget. Folketinget fastsætter almindelige bestemmelser for ombudsmandens virksomhed.

Dette betyder at Folketinget ikke har mulighed for at blande sig i ombudmandens arbejde. Folketinget kan således ikke fordre en sag optaget eller nedlagt. Alene ombudsmanden afgør hvorvidt en sag skal tages op til behandling, jf. OMBL § 16.

Folketinget kan heller ikke anvise og give retningslinier til ombudsmanden for udfaldet af en sag. Således fungerer Folketinget ikke som klageinstans i forhold til ombudsmanden. (Ombudsmanden træffer ikke afgørelser, men kan alene udtale sin kritik, jf. OMBL § 22.)

Personel afhængig

Da Folketinget står for både udvælgelse og afskedigelse ombudsmanden, siges han at være personelt afhængig af Folketinget.

Ombudsmanden udvælges efter hvert folketingsvalg, jf. OMBL § 1.

Ligeledes kan Folketinget afskedige ombudsmanden såfremt de ikke længere har tillid til ham, jf. OMBL § 3.

OMBL § 3

Nyder ombudsmanden ikke længere Folketingets tillid, kan Folketinget afskedige ombudsmanden.

Opnår ombudsmanden en alder af 70 år, da bliver han automatisk afskediget, jf. OMBL § 4, stk. 2.

Kompetence

I forhold til den private sektor

Kort sagt er folketingets ombudsmanden ikke kompetent i forhold til private institutioner. Dette følger modsætningsvis af OMBL § 7, hvorefter ombudsmandens virksomhed omfatter den offentlige forvaltning.

I forhold til forvaltningen

Folketingets ombudsmands er kompetent til at behandle sager vedrørende den offentlige forvaltning, jf. OMBL § 7, stk. 1.

Men hvordan afgrænses "alle dele af den offentlige forvaltning" så? Hvilke institutioner er omfattet og hvilke er ikke?

TODO
Afgrænsning af offentlig forvaltning. Sml. med OFL og FVL.

Kommuner og regioner

Kommuner og regioner er omfattet af ombudsmandens kompetence.

I forhold til Folketinget og dets organer

I forhold til domstolene

Ombudsmandenskontrollens genstand

Sagsrejsning

TODO
Hvem kan rejse sag? - Husk behandling af folketingsmedlemmer!

Sagsbehandling

Bedømmelsesgrundlag

Reaktioner

Prøvelse af sagsbehandling

Prøvelse af materielt indhold

Faktisk forvaltningsvirksomhed