Forskel mellem versioner af "Aktieselskab"

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning
Linje 102: Linje 102:
  
 
== Forhøjelse af kapital ==
 
== Forhøjelse af kapital ==
 +
 +
;Egenkapital:Værdien af selskabets aktiver med fradrag af gælden. Summen af aktierne og reserverne.
 +
 +
Når selskabet forhøjer aktiekapital/indskudskapital ved nytegning, tilføjes aktiver uden at forøge gælden. Tilføres fremmedkapital (fx. ved lån), modsvares aktivtilførslen af en forøgelse af gælden.
 +
 +
Ved udbud af nye aktier/anparter tilføres kapital som egenkapital.
 +
 +
Ved likvidation eller konkurs efterstilles aktionæres krav kreditorenes krav, jf. AL § 124 / APL § 57.
 +
 +
=== Aktie-/anpartskapitalforhøjelse ===
 +
 +
==== Ved tegning og indbetaling ====
 +
 +
Beslutningen om forhøjelse af kapitalen skal træffes på en generalforsamling, jf. AL § 29, stk. 1 / APL § 37.
 +
 +
Forhøjelsen kræver en vedtægtsændring. Der kræves således majoritet, jf. AL § 78.
 +
 +
Bestyrelsen kan i vedtægterne bemyndiges til at forhøje kapital ved tegning af nye aktier. Bemyndigelsen gives for maksimalt 5 årige periode. AL § 37.
 +
 +
''Fortegningsret''. Ved kontant forhøjelse af selskabskapitalen, bevarer hidtidige deltagere retten til forholdsmæssigt at tegne nye aktier. Derved kan en deltager bevare sin indflydelse i selskabet. AL § 30, stk. 1.
 +
 +
 +
==== Ved tegning og konvertering ====
 +
 +
==== Fondsaktier/-anparter ====
 +
 +
=== Mellemformer ===
  
 
== Aktier og anparter ==
 
== Aktier og anparter ==

Versionen fra 29. mar 2008, 10:09

TODO
Gennemgang af aktie- og anpartsselskabsret

Indledning og begreber

Bag aktie/anpartslovens regler og udvikling er 4 grundhensyn:

 1. Kreditorbeskyttelse
  • => sikring af kapitalens tilstedeværelse. Kapitalen er ligeledes det eneste fysiske ved et selskab.
 2. Beskyttelse af minoritetaktionærerne.
 3. Gennemskuelighed og åbenhed.
  • Gennemskuelighed overfor aktionærer.
  • Åbenhed overfor offentligheden.
 4. Styrkelse af medarbejdersiden.
  • Medarbejderdeltagelse i ledelsen. Modsat interessentskab, hvor dette ikke kan kræves.


Koncern
Sammenknyttede selskaber, der reelt fungerer som en helhed. Moderselskab sammen med sine datterselskaber udgør koncernen, jf. AL § 2, stk. 1 og APL § 3, stk. 1.
Holdingselskab
Koncern hvor moderselskabet ikke driver selvstændig virksomhed, men alene har funktionen at eje datterselskaberne.
Moderselskab
 1. Besidder flertallet af stemmer i et A/S eller ApS,
 2. har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i selskabets bestyrelse/direktion,
 3. har ret til at udøve bestemmende indflydelse på baggrund af selskabets vedtægter eller aftale,
 4. på baggrund af aftale råder over stemmeflertallet, eller
 5. udøver bestemmende indflydelse.

Stiftelsen

A/S stiftes principielt ved fem trin:

 1. Oprettelse af stiftelsesdokument, med udkast til vedtægter, jf. AL §§ 3-6.
 2. Tegning af aktier + indbetaling af kapital, jf. AL §§ 7, 8, 11.
 3. Konstituerende generalforsamling, jf. AL §§ 9-10.
 4. Anmeldelse til registrering, jf. AL §§ 11, 154-159.
 5. Registrering af selskabet, jf. AL §§ 11, 154-159.

Stiftelsesdokumentet

Vedtægterne, S. s. 223

Mininumsreglerne i AL § 4/APL § 5 angiver hvad vedtægterne som minimum skal indeholde ved stiftelse.

Visse pligter, særlige rettigheder og indskrænkninger skal optages i vedtægterne, jf. AL § 4, stk. 2.

En direktion på mere end 3 medlemmer skal optages i vedtægterne, jf. AL § 4, stk. 2, nr. 5.


Oplysninger om tilvejebringelse af kapital, S. s. 224

Indskudskapitalet udgør hhv. 500.000kr. for A/S og 125.000kr. for ApS. Indskudet kan tilvejebringes kontant eller ved apportindskud.

Alle værdier som kan vurderes økonomisk kan anvendes til apportindskud. Arbejde, tjenesteydelser, fordringer på stiftere kan ikke indskydes. AL § 6, stk. 2.

Stiftelsesdokumentet skal indeholde en vurderingsberetning med beskrivelsen af fremgangsmåden for vurdering af indskuddets værdi, jf. AL § 6a, stk. 1. Vurderingsberetningen skal udarbejdes af uvildige og sagkyndige.

Tegning aktier/anparter + indbetaling af kapitalen

Ved ApS skal stifteren/stifterne tegne hele indskudskapitalen selv (125.000kr.), jf. APL § 4.

Ved A/S kan indskudet ske ved stifteren selv, eller ved særlige tegningslister med genpart som bilag til stiftelsesdokumentet, jf. AL § 7.

Det er stifterne der på selskabets vegne skal bestemme om aktietegnere (tilbud) skal accepteres.

Aktie/anparter kan tegnes for deres pålydende eller til overkurs. AL § 13, stk. 1.

Særligt om modregning ved aktietegning, se. AL § 13, stk. 2.

Konstituerende generalforsamling

Ved stiftelsen er der i praksis tale om en "papirgeneralforsamling". Dette kræver dog tegnenes enighed. AL § 9.

Der kræves 2/3 af generalforsamlingens flertal for at stifte selskabet, jf. AL § 10, stk. 3.

Herefter foretages valg af bestyrelse og evt. revisor, jf. AL § 10, stk. 4.

Anmeldelse og registrering

Anmeldelse skal ske senest 6 måneder efter stiftelsesdokumentets oprettelse, jf. AL § 11, stk. 1. For ApS dog 8 uger. Overholdes fristen ikke, nægtes registrering.

Ved online regitstrering indestår anmelderen for oplysningernes rigtighed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indenfor 5 år kræve dokumentation for rigtigheden, jf. AL § 157a/APL § 74.

A/S og ApS er først stiftet ved registreringen. Retsvirkningerne regnes ikke tilbage fra anmeldelsen.

Retsstillingen under stiftelsen

Så længe der ikke er sket registrering kan selskabet ikke "erhverve rettigheder eller indgå forpligtelser", jf. AL § 12, stk. 1, 1. pkt..

Indtil registreringen hæfter de, som har indgået forpligtelsen, solidarisk. Afgørende er hvem der har taget beslutningen om at selskabet skulle drive virksomhed i stiftelsesperioden. Hæftelsen overgår til selskabet hvis dette opnår registrering, dette gælder ligeledes forfaldne og misligholdte forpligtelser, jf. U 1981.876 V.

Oplyses medkontrahenten ikke om at der indgås aftale med selskab under stiftelse, kan denne hæve aftalen indtil registrering er sket, jf. AL § 12, stk. 3, sidste pkt..

Indtil registreringen fungerer selskabet som et interessentskab(I/S).

Indskudet i selskabet tilhører ikke selskabet før registreringen.

S. s. 228ff.

Forhøjelse af kapital

Egenkapital
Værdien af selskabets aktiver med fradrag af gælden. Summen af aktierne og reserverne.

Når selskabet forhøjer aktiekapital/indskudskapital ved nytegning, tilføjes aktiver uden at forøge gælden. Tilføres fremmedkapital (fx. ved lån), modsvares aktivtilførslen af en forøgelse af gælden.

Ved udbud af nye aktier/anparter tilføres kapital som egenkapital.

Ved likvidation eller konkurs efterstilles aktionæres krav kreditorenes krav, jf. AL § 124 / APL § 57.

Aktie-/anpartskapitalforhøjelse

Ved tegning og indbetaling

Beslutningen om forhøjelse af kapitalen skal træffes på en generalforsamling, jf. AL § 29, stk. 1 / APL § 37.

Forhøjelsen kræver en vedtægtsændring. Der kræves således majoritet, jf. AL § 78.

Bestyrelsen kan i vedtægterne bemyndiges til at forhøje kapital ved tegning af nye aktier. Bemyndigelsen gives for maksimalt 5 årige periode. AL § 37.

Fortegningsret. Ved kontant forhøjelse af selskabskapitalen, bevarer hidtidige deltagere retten til forholdsmæssigt at tegne nye aktier. Derved kan en deltager bevare sin indflydelse i selskabet. AL § 30, stk. 1.


Ved tegning og konvertering

Fondsaktier/-anparter

Mellemformer

Aktier og anparter

Aktier

Aktier kan udstedes

 • gennem værdipapircentral. Der er her tale om en elektronisk form. "Dematerialiseret" aktie.
 • som aktiebreve, jf. AL § 22.
 • som aktier uden registrering og uden udstedt aktiebrev. Navn og bopæl skal da være optegnet i aktiebogen.


Udgangspunktet er at alle aktier har lige ret.

Der er dog mulighed for at oprette aktieklasser. Typisk A-aktier med stemmeværdi 10 og B-aktier med stemmeværdi 1.


Der skal tages stilling til om aktierne skal

 • være omsætningspapirer ellerikke-omsærningspapirer.
  • Udgangspunktet: Negotiable (omsætningspapirer)
  • Modif: Der utvetydigt og iøjnefaldende er taget forbehold i aktiebrevet, jf. AL § 24, stk. 1.
 • lyde på navn eller på ihændehaver.
  • Skal der gælde indskrænkninger i omsættelighed, skal de lyde på navn. Tilsvarende hvis selskabet skal have ret til indløsning.
  • Ihændehaveraktier kan gøres til navneaktier.
 • kunne omsættes frit ellerundergivet indskrænkninger i omsætteligheden.
  • Udgangspunkt: Frit omsættelige, jf. AL § 18.
  • Modif: AL § 19.
   • Forkøbsret
   • Ejerloft
   • Indløsningsbestemmelser.


Aktier giver forvaltningsbeføjelser (fx. stemmeret) og økonomiske beføjelser (fx. ret til udbytte), jf. forudsætningsvis AL § 27.


Aktieselskaber skal føre fortegnelse over selskabets aktier. Aktiebogen er tilgængelig for bestyrelsen og offentlige myndigheder, desuden for en repræsentant for medarbejderne.

Særligt for anparter

Anpartsselskaber skal ikke ustede anpartbeviser.

Underretning om ejerskifte skal være modtaget inden 4 uger.

Anpartshaverfortegnelsen er tilgængelige for bestyrelsen, offentlige myndigheder og anpartshavere.

Anparter skal lyde på navn.

Anparter er ikke-negotiable. De er dog frit omsættelige.

Beskyttelse af kapital

Ledelse af selskabet

Minoritetsbeskyttelse

Årsregnskab, revision og granskning

Likvidation/opløsning

Fusion

Kilder

 • Selskabsformerne - lærebog i selskabsret, 5. udgave.