Selskabsret

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning
TODO
Oversigt over selskabsretten

Selskabsretlige grundbegreber

Virksomheden

Grundbegreberne

Intro til selskabsformerne

Interessentskab
Den historisk oprindelige selskabsform.
Hver enkelt deltager hæfter personligt, solidarisk og principalt.
Anvendes i praksis ved mindre virksomheder.
Kommanditselskab
Hvor selskabsdeltagere ikke skal deltage i selskabets daglige virke.
Begrænser kommanditisternes risiko, således at de ikke hæfter med deres øvrige formue.
Komplementarerne hæfter lige som interessenterne, se ovenfor.
Partnerselskab
Egentlig kommenditaktieselskab.
Indre (stille) selskab
Mulighed for anonymitet i forhold til offentligheden. Således at så få som muligt ved om selskabsdeltagelsen. De "stille" deltagere hæfter maksimalt med det præsterede indskud.
De offentlige deltagere - ansvarlige deltagere - hæfter personligt, solidarisk og principalt. Udadtil er der således tale om et interessentskab. De ansvarlige står normalt for ledelsen.
Partrederiet / partselskab
Reguleret ved søloven. Der hæftes proratarisk og ikke solidarisk.
Andelsselskab
Knytter sig til en bestemt organisationsform udtrykt ved andelsformålene:
 • Selsakabsdeltagerne skal aktivt deltage i selskabets produktione eller afsætning.
 • Udbyttet til den enkelte deltager beregnes i forhold dennes omsætning med selskabet.
 • Deltagerne har lige stemmeret. En stemme pr. hovede.
De liberale selskaber
Såvel selskabet som den deltager, der har udført opgaven hæfter overfor klienten.
Aktie- og anpartselskab
Den enkelte deltagers risiko begrænses til det præsterede indskud.
Selskabslovene sikrer selskabskapitalens tilstedeværelse, sikkerhed for kreditorerne.
 1. Ved stiftelsen: Krav til selskabskapitalet størrelse, tilvejebringelse og sikring.
 2. Forbud mod at deltagerne låner penge af selskabet de selv behersker. Ved kapitalnedsættelse skal kreditorerne dækkes først.
 3. Ejerne tvinges til at konsolidere virksomheden.
 4. Pligt for deltagerne til at tage skrift til at rekonstruere kapitalen, når en fastsat del er tabt.

Aftalefrihed

Kilder og metode

Interessentskaber

Begreb, typer og retlig regulering

Karakteristik ved interessentskab

 • Selskabet driver erhvervsmæssig virksomhed.
  • Uhensigtsmæssigt at drive ikke-erhvervsmæssig interessentskab, jf. note 2, side 64 i Selskabformerne.
 • Deltagerne hæfter personligt, solidarisk og principalt overfor selskabets kreditorer.
  • "Én for alle, alle for én"-princippet.
  • Naturligt at deltagerne skal være enige om de nødvendige beslutninger vedrørende selskabet.
 • Formålet er at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, jf. LEV § 1, stk. 1.


Residualform

Interessentskabet og det indre (stille) selskab, er den selskabsretlige residualform, dvs. hvis der ikke er holdepunkter for anden selskabsform, falder man tilbage på de deklaratoriske regler om interessentskabet.


Selvstændig retssubjekt?

Om interessentskabet er en selvstændig juridisk person, skal besvares i forhold til det enkelte retsområde.

 • Formueretligt
Anerkendt som selvstændigt retssubjekt.
  • Tinglysningsmæssigt
Selskabet kan registreres som ejer af fast ejendom.


  • Panteretligt
Selskabet er et selvstændigt retssubjekt.


 • Navneretligt
Selvtændigt retssubjekt. Også fantasinavne kan anvendes.
 • Procesretligt
Selskabet tillægges partsubjektivitet og anerkendes som rettigheds- og pligtsubjekt. Følger forudsætningsvis af værnetingsreglen i RPL § 238.
Selskabet kan således stævnes uden angivelse af deltagernavne.
  • Fogedretligt
Selskabet er ligeledes et fogedretligt subjekt.


 • Konkursretligt
Kreditor kan anmelde den fulde fordring både i interessentskabsboet og i de enkelte deltageres særboer.
Forudsætningen for at selskabet er konkurs er at alle deltagere er personligt under konkurs. Dermed ikke et selvstændigt retssubjekt. (Min tolkning)
Ved tvangsakkord er selskabet heller ikke et selvstændigt retssubjekt.
 • Strafferetligt
Fuldt ud anerkendt som selvstændigt subjekt, jf. STRL § 26, stk. 1.
 • Forvaltningsretligt
Anerkendes som partssubjekt.
  • Skatteretligt
Ikke et selvstændigt subjekt. Alene selskabsdeltagerne der er genstand for beskatning.


  • Afgiftsmæssigt
Selskabet er pligtsubjektet, ikke deltagerne.

Stiftelse

Interne forhold

Eksterne relationer

Udtræden, udelukkelse og opløsning

Aktieselskaber og anpartsselskaber

Kilder

 • Selskabsformerne - lærebog i selskabsret, 5. udgave. ISBN 978-87-574-1478-3